Milieuzorg Milieuzorg.nl  te koop aangeboden


eGate te Zwolle heeft van een van haar relaties opdracht gekregen milieuzorg.nl te verkopen.
Milieuzorg.nl wordt dagelijks bezocht - voornamelijk door geïnteresseerden die rechtstreeks de domeinnaam "milieuzorg.nl" in typen. Indien U interesse heeft om dit domein te kopen kunt u contact opnemen met:

Dhr R.M. Mensink tel. no. 038 460 49 59 of per email op rogier.mensink@egate.nl
Of kijk op: http://www.egate.nl/nl/contact.php


Informatieve links


waterbodem.nl
Via deze website met een open en onafhankelijk karakter, willen de redacteuren inzicht geven in de problematiek omtrent waterbodems om deze in de nabije toekomst samen beter en efficienter op te kunnen lossen.

Milieuzorg Utrecht
Milieuzorg Utrecht adviseert kleinere bedrijven en instellingen over energiebesparing en milieu. Milieuzorg Utrecht werkt in opdracht van gemeenten, provincie Utrecht en energiebedrijven REMU en ENECO. De advisering is hierdoor voor bedrijven geheel kosteloos!

Regionale Milieuzorg Limburg
De gemeenten zijn in Vlaanderen verantwoordelijk voor het inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval. Omdat deze zorg een complexe en vrij kostelijke opdracht is, verenigden zij zich in verschillende intercommunales. Een intercommunale is dus een vereniging van gemeenten, waarvan echter ook de staat, een provincie, particulieren en vennootschappen lid kunnen zijn.

Katholieke Universiteit Nijmegen, Kwaliteits-, arbo- en milieuzorg
De studenten worden geacht zich de uitgangspunten, concepten en basisbegrippen op het terrein van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg eigen te maken. Tevens nemen zij kennis van de verschillende methoden en technieken die binnen elk van de zorggebieden zijn ontwikkeld en worden toegepast. Na afloop kunnen zij de ontwikkelingen in denkbeelden, systemen , methoden en technieken beschrijven en verklaren. Bij die verklaring betrekken zij de ontwikkelingen in de organisatie- en managementtheorieŰn en daarnaast de veranderingen in de maatschappelijke context van organisaties.

KMO > Producten > Milieuzorg
KMO BV is een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van diverse zorgsystemen. Naast aandacht voor kwaliteit, personeelsbeleid e.d. is milieuzorg een integraal onderdeel gaan vormen van het bedrijfsbeleid. Steeds meer bedrijven er toe over om de zorgplicht uit o.a. de Wet milieubeheer volledig te integreren in hun bedrijfsbeleid en/of reeds aanwezige kwaliteits- en veiligheidssystemen.

Adviesbureau Loeve & van Marion
Een milieuzorgsysteem opzetten? Met Adviesbureau Loeve & van Marion ontwikkelt u een duurzaam milieuzorgsysteem. Er wordt wel eens gezegd: met de internationale kwaliteits- en milieunormen kun je het jezelf moeilijk en makkelijk maken. Adviesbureau Loeve & van Marion legt u graag uit wat dit precies betekent en wat voor u de meerwaarde kan zijn van milieuzorgsystemen!

Training milieuzorg
Veel bedrijven willen milieuzorg integreren in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Dit kan op veel manieren, van het zelf opstellen van milieueisen tot het laten certificeren van het milieuzorgsysteem van het bedrijf. Omdat hier maar 1 persoon binnen het bedrijf verantwoordelijk is, zijn de gemaakte plannen moeilijk te realiseren. Door de training milieuzorg voor alle medewerkers, kunnen in een relatief korte periode alle medewerkers ge´nformeerd en gemotiveerd worden. De verantwoordelijkheid voor efficiŰnter en schoner produceren word gedragen door alle medewerkers en zal dus sneller en beter ge´ntegreerd kunnen worden binnen het bedrijf.

Lupulus Milieuzorg
Milieuzorg staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. We willen allemaal met onze activiteiten een minimale belasting vormen voor onze omgeving. Daarnaast willen we wel op een doelmatige manier van ons afval af. Wij adviseren bij het opstellen van een milieuzorgbeleid dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Milieuzorg bij evenementen
Milieuzorg bij evenementen staat landelijk en internationaal volop in de belangstelling. Steeds meer gemeenten en organisatoren nemen bij evenementen maatregelen om milieurisico's en milieubelasting te beperken. Ook de gemeente Nijmegen is daar reeds jaren actief in, maar gaat dit in de komende jaren op een unieke manier vorm geven. Daarvoor wordt een systeemgerichte aanpak gevolgd: een structurele aanpak met een gericht milieubeleid, actieplannen, pilotprojecten, doorlichtingen en evaluaties. Uiteindelijk gaat het erom dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid voor het milieu integreren in hun bedrijfsvoering, liefst in de vorm van een eigen milieuzorgsystemen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en speelt tevens een begeleidende, faciliterende en sturende rol.

ARBO & Milieu : belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering
De Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet '98) is het fundament van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol in de besluitvorming tot een goed arbobeleid. De rechten die de OR heeft op het terrein van de arbeidsomstandigheden zijn enerzijds neergelegd in de Wet op de Ondernemingsraden en anderzijds terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet en het ARBO-besluit.

Subsidieregeling Productgerichte Milieuzorg (PMZ) 2002
Op eigen initiatief hebben vele ondernemingen het laatste decennium werk gemaakt van milieuzorg. Zo heeft u ook wellicht de milieubelasting van productieprocessen beter onder controle gekregen. Productgerichte milieuzorg, of kortweg PMZ, gaat een stap verder. PMZ neemt het product als invalshoek en kijkt daarbij nadrukkelijk over de grenzen van uw onderneming heen. Het gaat om de volledige cyclus van een product: van de winning van grondstoffen tot en met het hergebruik en verwijderen van afvalstoffen.

Afval- en emissiepreventie binnen bedrijfsinterne milieuzorg
Bedrijfsinterne milieuzorg is een belangrijke voorwaarde voor het ten uitvoer brengen van de in het decreet milieubeleid voorziene milieubeleidsplannen van de Vlaamse regering. Binnen bedrijfsinterne milieuzorg speelt de milieuco÷rdinator een cruciale rol in het realiseren van de doelstellingen. Daarnaast is afval- en emissiepreventie (AEP) duidelijk verbonden met bedrijfsinterne milieuzorg en dus met de functie van de milieuco÷rdinator. Bovendien is er een duidelijk verband naar ketenbeheer toe, doordat veel mogelijkheden naar AEP toe buiten de eigen bedrijfsvoering zijn gelegen, maar wel bij leveranciers en afnemers. Tijdens dit onderzoek is nagegaan wat de stand van zaken is op vlak van afval- en emissiepreventie, bedrijfsinterne milieuzorg en de milieuco÷rdinator en hoe deze zich onderling verhouden. Hiertoe geeft zowel een theoretisch-conceptuele als een feitelijke (stand van zaken in Vlaanderen) inventarisatie plaats gevonden. Zo konden conclusies getrokken worden ten aanzien van de mate waarin bedrijven al dan niet accenten leggen op preventie, welke belemmeringen zij ondervinden bij een preventieve milieuzorg, welke bedrijfsinterne en -externe mogelijkheden er zijn voor stimulansen. Hierbij kon concreet ingegaan worden op de rol van de milieuco÷rdinator. Verder is ook geschetst welke factoren belangrijk zijn bij een systematische aanpak van bedrijfsinterne milieuzorg. Tot slot is ook aangestipt hoe externe actoren (zowel binnen als buiten de keten) een invloed kunnen hebben op preventie.

Universiteit Twente - Arbo- en Milieuzorg
Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor Arbo en Milieu in alle openbare ruimten, zoals gangen en collegezalen. Het Facilitair Bedrijf heeft twee Arbo- en milieuco÷rdinatoren in dienst die hiervoor zorgen, elk voor een eigen gebouwencluster. Voor Arbo- en milieu-aangelegenheden in Ĺeigenĺ ruimten en voor eigen personeel zijn de beheerseenheden zelf verantwoordelijk. Meer informatie over arbo- en milieuzorg die betrekking heeft op het Facilitair Bedrijf, vindt u hier.

Nu: voordelig bestellen van grote aantallen zakboekjes Wat nou milieuzorg?
Met het praktische informatieboekje Wat nou milieuzorg? legt u op een eenvoudige en duidelijke manier aan uw medewerkers uit waarom het belangrijk is dat uw bedrijf bezig is met milieuzorg. Voorbeelden uit de praktijk en helder omschreven manieren om het milieu te sparen laten uw medewerkers inzien dat ook zij een steentje kunnen bijdragen aan een schoner milieu. Een ideaal hulpmiddel bij uw werk!

Veiligheid, gezondheid en milieuzorg tijdens praktisch werk
Het informatieblad over "Veiligheid, Gezondheid en Milieuzorg tijdens praktisch werk" dat wordt uitgedeeld aan studenten in het eerstejaar en aan het begin van de oriŰntatiefase van het onderwijs aan de faculteit Biologie ondersteunt de algemene inleiding over dit onderwerp die gegeven wordt aan eerstejaars studenten tijdens de cursus Celbiologie en op het symposium "Veiligheid, gezondheid en Milieuzorg tijdens praktisch werk". Bij de cursus celbiologie wordt een korte inleiding verzorgt door de arbo- en milieuco÷rdinator van de faculteit. Tijdens het symposium belichten een aantal sprekers een deel van de van belang zijnde onderwerpen, verder wordt er tijdens een workshop meer ingegaan op de achtergronden van de onderwerpen.

Milieuzorg vinden we belangrijk
Vitens vindt de zorg voor het milieu belangrijk. We doen er alles aan om het milieu met onze activiteiten zo min mogelijk te belasten. Onze medewerkers bijvoorbeeld werken volgens strikte procedures en voorschriften. We maken jaarlijks een milieujaarverslag en een milieuzorgprogramma. Ook hebben we een milieuvriendelijk inkoopbeleid, werken we zoveel mogelijk met milieuvriendelijke installaties en beschermen we het milieu met de meest verantwoorde technieken.

Stichting Interne Milieuzorg (SIMZ) - Milieuzorg
De overheid, uw klanten en mensen in uw omgeving vragen of eisen steeds vaker van u het milieu zo min mogelijk te belasten. Milieuverantwoord produceren wordt stilaan net zo belangrijk als het leveren van een goed product binnen de afgesproken tijd tegen een aanvaardbare prijs. Hoe doet u dat, milieuverantwoord produceren? Door een milieuzorgsysteem in te voeren. SIMZ helpt ondernemingen bij het opzetten en implementeren van gestructureerde milieuzorg.